Mioty

MIOT 2018 „A”

O. TAKATORA Go Shun’You Kensha
M. YAJIRUSHI Akai Kitsune

TAKATORA Go Shun’You Kensha
YAJIRUSHI Akai Kitsune

MIOT 2017 „A”

O. KISHI De La Senda T’Sunayoshi
M. MIIKO Akai Kitsune

KISHI De La Senda T’Sunayoshi
MIIKO Akai Kitsune

 

MIOT 2016 „I”

O. ZEN Go
M. MIIKO Akai Kitsune

ZEN Go
MIIKO Akai Kitsune

MIOT 2015 „T”

O. ZEN Go
M. AKAI KITSUNE Mori No Kodomo

ZEN Go
AKAI KITSUNE Mori No Kodomo

MIOT 2015 „Y”

O. ZEN Go
M. MIIKO Akai Kitsune

ZEN Go
MIIKO Akai Kitsune

MIOT 2014 „K”

O. HIDEAKI Go Namitori
M. BAFI Rilaf

HIDEAKI Go Namitori
BAFI Rilaf

MIOT 2014 „Y”

O. HIDEAKI Go Namitori
M. MIIKO Akai Kitsune

HIDEAKI Go Namitori
MIIKO Akai Kitsune

MIOT 2013 „S”

O. HIDEAKI Go Namitori
M. BAFI Rilaf

HIDEAKI Go Namitori
BAFI Rilaf

MIOT 2013 „O”

O. MORI NO KODOMO Halne Wzgórze
M. MIIKO Akai Kitsune

MORI NO KODOMO Halne Wzgórze
MIIKO Akai Kitsune

MIOT 2012 „N”

O. MORI NO KODOMO Halne Wzgórze
M. BAFI Rilaf

MORI NO KODOMO Halne Wzgórze
BAFI Rilaf

MIOT 2012 „H”

O. MORI NO KODOMO Halne Wzgórze
M. MIIKO Akai Kitsune

MORI NO KODOMO Halne Wzgórze
MIIKO Akai Kitsune

MIOT 2011 „M”

O. SEKAITEKI Halne Wzgórze
M. BAFI Rilaf

SEKAITEKI Halne Wzgórze
BAFI Rilaf

MIOT 2010 „S”

O. TENSHI Halne Wzgórze
M. BAFI Rilaf

TENSHI Halne Wzgórze
BAFI Rilaf